تاريخ روز : شنبه 05 اسفند 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری پویا

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به پرتال سهامداران:
نام کاربری: قسمت عددی کد بورسی
رمز ورود حقیقی: شماره شناسنامه
رمز ورود حقوقی: شماره ثبت شرکت

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی